EN
Strona główna Aktualności
Szukamy Partnerów Lokalnych Korpusu Solidarności...

Szukamy Partnerów Lokalnych Korpusu Solidarności - start konkursu!

Cała Polska


konkurs-lokalni.png

Program Korpus Solidarności właśnie wystartował ze swoim pierwszym konkursem na Partnerów Lokalnych! Zapraszamy do udziału w Konkursie Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020 i składania wniosków.

Szukamy organizacji pozarządowych zorientowanych i doświadczonych w przeprowadzaniu wolontariatu, które zobowiążą się do działania na skalę lokalną.

 

Celem konkursu jest wybór Partnerów Lokalnych deklarujących realizację Programu na terenie min. jednego powiatu.

 

 

 

Konkurs kierowany jest do:

  • organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych), związkó stowarzyszeń, fundacji oraz jednostek terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną;
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
  • spółdzielni socjalnych.

Konkurs ma inną formułę niż zazwyczaj obowiązująca. Nie oczekujemy od Wnioskodawców autorskich propozycji działań, definiowania grup odbiorców, szacowania kosztorysu. Elementy te są określone i zapisane w Programie Korpusu Solidarności oraz Regulaminie Konkursu. W złożonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji.

Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 52 000 złotych, a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na realizację działań od stycznia 2020 do grudnia 2020 roku.  W ramach dotacji wybrany Partner zorganizuje aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

 

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.
Nabór wniosków trwa od 28.11.2019 do 19.12.2019 do godziny 16:00.

 

Zapraszamy również do udziału w Webinarium informacyjnym dla Wnioskodawców konkursu Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja lokalna, które odbędzie się 6 grudnia o godzinie 12:00. Aby uczestniczyć w Webinarium należy zarejestrować się tutaj.

 


Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 pod numerem infolinii: +48 885 221 530 oraz pisząc na adres poczty elektronicznej: korpussolidarnosci@niw.gov.pl


Powrót