Efektem realizacji projektu przez NGO ma być stworzenie i utrzymanie finansowe stanowiska koordynatora wolontariatu, podniesienie jego kompetencji w obszarze zarządzania wolontariatem, zbudowanie organizacji opartej na wolontariacie i stałej grupie wolontariuszy systematycznie angażujących się w życie organizacji.

Aby uznać aktywność wolontariusza jako systematyczną i aby wypracowane przez niego godziny wolontariatu (wskaźnik) mogły być zaliczone do puli godzin systematycznych – wolontariusz powinien świadczyć wolontariat w każdym lub w co drugim miesiącu. W przypadku świadczenia wolontariatu co miesiąc, okres świadczenia wolontariatu nie może być krótszy niż 3 miesiące. W przypadku świadczenia wolontariatu co drugi miesiąc okres świadczenia wolontariatu nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

Pozostałe sposoby świadczenia wolontariatu nie będą traktowane jako wolontariat systematyczny, a jedynie jako akcyjny, okazjonalny. Przerwa pomiędzy okresami świadczenia wolontariatu nie powinna być dłuższa niż 2 m-ce.

W przypadku zatrudnienia koordynatora wolontariatu w wymiarze niższym niż pełny etat, oczekiwane efekty wsparcia winny być zrealizowane proporcjonalnie do wysokości części etatu.

Organizacja przystępująca do realizacji projektu, deklarująca chęć zatrudnienia koordynatora wolontariatu w pełnym wymiarze czasu pracy i składająca wniosek o dofinansowanie kosztów zatrudnienia w tym wymiarze jednocześnie zobowiąże się do realizacji wszystkich działań zaproponowanych w projekcie, skorzystania z obowiązkowych form oferowanego wsparcia oraz osiągnięcia przynajmniej następujących efektów:

  • Wzmocnienie roli koordynatora wolontariatu w organizacjach pozarządowych i profesjonalizacja jego warsztatu pracy.
  • Stworzenie zespołu składającego się docelowo przynajmniej z 20 wolontariuszy podejmujących zadania w sposób systematyczny. W pierwszych 12 miesiącach realizacji projektu wskaźnik może wynosić min. 10 wolontariuszy, a następnie systematycznie rosnąć do osiągniecia wartości docelowej w trzecim roku realizacji projektu.
  • Realizacja rocznie min. 4 mini grantów na autorskie projekty społeczne wolontariuszy, które zostaną udokumentowane i opublikowane na stronie www. beneficjenta i/lub w mediach społecznościowych oraz udostępnione NIW-CRSO. Wartość mini grantu powinna zawierać się w kwocie 500,00 zł - 2000,00 zł.
  • Utrzymanie grupy wolontariuszy w liczbie min. 50% osób, które tworzyły tą grupę na zakończenie trwania projektu przez okres min. 2 lat po jego zakończeniu.
  • Wypracowanie przez zespół wolontariuszy w ciągu roku nie mniej niż 4500 godzin, przy czym przynajmniej 50% wartości wskaźnika powinna być realizowana w sposób systematyczny tzn. w każdym lub co drugim miesiącu aktywności wolontariusza. Wskaźnik winien być osiągnięty max. pierwszej połowie drugiego roku realizacji projektu i kontynuowany do jego zakończenia.
  • Profesjonalizacja organizacji zarządzającej wolontariatem, podniesienie poziomu organizowania wolontariatu oraz wspierania wolontariuszy w tym m.in. stworzenie trwałych podstaw kultury współpracy z wolontariuszami, opracowanie planu funkcjonowania i rozwoju wolontariatu, korzystanie z nowoczesnych narzędzi do organizacji i zarządzania wolontariatem np. SOW.