W ramach finansowego pakietu wsparcia organizacja otrzyma środki na pokrycie kosztów innych zadań służących rozwojowi wolontariatu systematycznego, co pozwoli m.in. na: zbudowanie trwałych rozwiązań organizacyjnych w zakresie wolontariatu, podniesienie kompetencji koordynatora, wolontariuszy, docenienie wolontariuszy, rozwój ich zainteresowań w obszarze wolontariatu. Maksymalna wartość pakietu finansowego wsparcia rozwoju wolontariatu w organizacji, o którą może ubiegać się organizacja wyniesie 50 tys. zł. rocznie. W przypadku zatrudnienia koordynatora wolontariatu w wymiarze mniejszym niż pełny etat wartość pakietu zostanie proporcjonalnie zmniejszona do wysokości części etatu.  

Pakiet finansowego wsparcia składa się z czterech elementów, które w zależności od potrzeb rozwojowych organizacji w poszczególnych latach (1,2,3 roku) będą realizowane z różnym natężeniem i w różnym zakresie. Wnioskodawca we wniosku konkursowym określi w jakim zakresie zamierza zrealizować i sfinansować poszczególne elementy pakietu.

W ramach pakietu finansowego wsparcia mogą być realizowane następujące działania:

Tutoring dla koordynatorów wolontariatu

Koordynator otrzyma wsparcie tutoringowe w zakresie zarządzania wolontariatem i współpracy z wolontariuszami. Wybór oraz opłacenie tutora są zadaniami samodzielnie realizowanymi przez koordynatora w ramach uzyskanej dotacji.

Wsparcie będzie polegało na indywidulanych spotkaniach z tutorem, który wyposaży koordynatora w konkretną wiedzę i kompetencje.

Zadaniem tutora będzie przekazanie charakterystycznych, typowych dla branży wolontariatu  (oraz konkretnego stanowiska w tym przypadku koordynatora wolontariatu) kompetencji, technik zarządzania, a nawet nawyków, a zwłaszcza specyfiki pracy z wolontariuszami i zespołem zaangażowanym w wolontariat. Indywidulne podejście wzmocni koordynatora w codziennej pracy i będzie wsparciem szytym na miarę konkretnej organizacji.

Tutorami będą doświadczeni specjaliści i praktycy w dziedzinie wolontariatu, zarządzania, m.in. t
- trenerzy zespołu KS,
- partnerzy KS
- osoby prowadzące proces certyfikacji „Miejsc Przyjaznych Wolontariuszom KS”.

Wizyta studyjna dla koordynatorów wolontariatu

W ramach wsparcia organizacja uczestnicząca w projekcie może we współpracy z partnerem mającym doświadczenie w zarządzaniu wolontariatem zorganizować wizytę studyjną, w której udział weźmie koordynator wolontariatu.

Wizyta może potrwać nie dłużej niż 5 dni roboczych. Wizyta studyjna może być także zrealizowana wspólnie z partnerem mającym siedzibę  w kraju UE, EOG lub UK.

Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie uczestników z metodami organizacji wolontariatu i współpracy z wolontariuszami na poziomie krajowym lub w wybranym państwie.

Uczestnictwo w wizycie studyjnej:
- umożliwi poznanie projektów w obszarze wolontariatu, metod zarządzania wolontariatem,
- będzie okazją do wymiany doświadczeń i spotkań z wolontariuszami.

Wnioski i pomysły pozyskane w trakcie wizyty  będą wykorzystane w bieżącej organizacji wolontariatu. W efekcie organizacja przygotuje podsumowanie wizyty z ujęciem dobrych praktyk w odniesieniu do własnej organizacji. Wnioski z podsumowania pomogą w utrzymaniu i podniesieniu jakości wolontariatu w organizacji i multiplikacji dobrych praktyk.

Minigranty dla wolontariuszy

Minigranty są przeznaczone dla wolontariuszy współpracujących z organizacją na realizację autorskich projektów wolontariackich, które posłużą realizacji misji organizacji i wsparciu społeczności z którymi organizacja współpracuje.

Podczas przygotowywania, realizacji i podsumowaniu minigrantów wolontariusze:
- nabędą kompetencje związane z organizacją projektu, kompetencje społeczne,
- zintegrują się,
- dowiedzą się, jakimi kompetencjami dysponują w zespole.

Wzajemne poznanie się wolontariuszy i współpraca pozwoli im lepiej poznać siebie i rozwijać się poprzez wolontariat.

Wsparcie systemowego rozwoju wolontariatu

To wsparcie na realizację działań trwale wzmacniających strukturę wolontariatu w organizacji, w zależności od jej potrzeb, np.:
- opracowanie procesu ewaluacji, 
- opracowanie i druk materiałów promocyjnych, szkoleń dla personelu i współpracowników w zakresie współpracy z wolontariuszami,
- trwałe zmiany w serwisie www dot. wolontariatu, które sprawdzą się w długofalowym prowadzeniu wolontariatu.

Bieżące potrzeby operacyjne organizacji

W zakresie zarządzania wolontariatem organizacja będzie mogła np.:
- dokonać zakupu środków ochrony osobistej,
- pokryć koszty nagród dla wolontariuszy (np. związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza lub w konkursie na wolontariusza roku), przejazdów wolontariuszy do miejsc świadczenia wolontariatu, na wizyty studyjne, szkolenia wolontariuszy, zespołu i koordynatora wolontariatu, ubezpieczenia wolontariuszy, monitoringu, promocji wolontariatu (np. ulotki, koszulki, kamizelki identyfikujące wolontariuszy, przygotowanie artykułów dotyczących wolontariatu.