Sposób obliczania wartości dotacji w zależności od zaangażowania wolontariuszy

Wnioskodawca składając wniosek oszacuje zakres pracy dla wolontariuszy, jaką może zaoferować w każdym roku realizacji projektu i na tej podstawie wyliczy liczbę potrzebnych wolontariuszy.

Na tej podstaie określi roczną liczbę godzin jaką przepracują wolontariusze - w przedziale od 2250 do 4500 godzin. W trakcie realizacji projektu koordynator wolontariatu będzie rejestrował przepracowane godziny w Systemie Obsługi Wolontariatu.

Zatrudnienie koordynatora na pełen etat wymaga zaangażowania min. 20 wolontariuszy w wymiarze łącznie 4 500 godzin rocznie. Zatrudnienie koordynatora na pół etatu wymaga zaangażowania min. 10 wolontariuszy w wymiarze łącznie 2 500 godzin rocznie.

W ramach realizowanej ścieżki wsparcia nie przewiduje się zatrudnienia koordynatora na mniej niż pół etatu. Wnioskodawca może indywidualnie określić wymiar czasu zatrudnienia koordynatora w przedziale od ½ do 1 etatu.

Oczekiwana liczba godzin wolontariatu przypadająca na 1 wolontariusza w organizacji przystępującej do konkursu wynosi 18 godz./mc.


Liczba szacowanych godzin wolontariatu będzie podstawą do wyliczenia max. wysokości wynagrodzenia koordynatora (wraz z pochodnymi) o jaką może ubiegać się wnioskodawca oraz max. wysokości finansowego pakietu wsparcia.

Wartości te wprowadzone do SOD na etapie składania wniosku posłużą do automatycznego określenia w generatorze łącznej rocznej wysokości dofinansowania projektu z podziałem na zatrudnienie koordynatora i finansowy pakiet wsparcia.

Maksymalna roczna wysokość dotacji określona w programie o jaką może ubiegać się organizacja na zatrudnienie koordynatora na pełny etat (wraz z pochodnymi) wynosi 90 000,00 zł. Kwota ta wynika z iloczynu: 7500,00 zł (max. miesięczne wynagrodzenie na pełny etat) x 12 m-cy.

WAŻNE! Planując współpracę i określając zapotrzebowanie na wolontariuszy należy uwzględnić, że szacowanie liczby wolontariuszy, z którymi zamierza współpracować Beneficjent jest uzależnione od potrzeb organizacji, zakresu, rodzaju pracy i liczby godzin przypadających na jej wykonanie, pamiętając, że:

  • poprawny proces organizacji i zarządzania pracą wolontariuszy rozpoczyna się od diagnozy POTRZEB i określenia, które z nich mogą być zaspokojone we współpracy z wolontariuszami
  • mając zdefiniowane potrzeby określany jest ZAKRES PRAC I ZDEFINIOWANE ROLE jakie mają pełnić wolontariusze
  • planując pracę wolontariuszom szacowany jest CZAS, jaki wolontariusze muszą poświęcić na wykonanie określonych zadań
  • przygotowany zakres prac oraz szacunkowy czas potrzebny na ich wykonanie pozwali określić LICZBĘ WOLONTARIUSZY, jakiej potrzebuje organizacja
  • wolontariusze, ich charakterystyka i liczba odpowiadają na potrzeby organizacji – nie należy odwracać kolejności tego procesu; nie wymyślać potrzeb i zadań pod kątem na wstępie założonej, pożądanej, liczby wolontariuszy