Szkoła Dobrego Wolontariatu (SDW)

Każdy koordynator wolontariatu organizacji uczestniczącej w projekcie weźmie udział w sześciomiesięcznym kursie menadżerskim organizacji i zarządzania wolontariatem.  Udział w SDW ma na celu podwyższenie kompetencji koordynatorów wolontariatu w obszarze organizacji wolontariatu, zarządzania wolontariuszami. Szacujemy, że szkołę może skończyć średnio 90  osób rocznie.  Liczba przeszkolonych osób jest zależna od liczby przyznanych dotacji,  gdyż  liczba koordynatorów – uczestników szkoleń  jest tożsama z liczbą przyznanych grantów.  Każdy z koordynatorów skorzysta ze 104 godzin szkoleń i dostępu do bazy wiedzy zebranej na www.korpussolidarnosci.gov.pl. Organizacja Szkoły Dobrego Wolontariatu  to  2 zjazdy 5-dniowe (w sumie 84  godziny szkoleń stacjonarnych) oraz szkolenia online w formie webinaryjnej pomiędzy zjazdami - 20 godzin szkoleń online.

Mentoring w przygotowaniu planu rozwoju wolontariatu w organizacji.

Beneficjent zobowiązany jest do przygotowanie w pierwszym roku realizacji projektu dokumentu wewnętrznego organizacji  o charakterze planistycznym - PLANU ROZWOJU WOLONTARIATU.  Dokument ten podlega akceptacji przez NIW-CRSO i stanowi  główny wskaźnik realizacji projektu po 1 roku. W przygotowaniu Planu Rozwoju Wolontariatu wsparcia Beneficjentowi udziela Biuro Programu KS za pośrednictwem mentora – pracującego indywidualnie z Beneficjentem.

Certyfikacja „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” (MPW).

Każda organizacja uczestnicząca w projekcie, jeśli nie otrzymała wcześniej certyfikatu, po dokładnym przygotowaniu się, weźmie udział w procesie certyfikacji „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom” w wyniku którego otrzyma go w drugim roku realizacji projektu. Certyfikacja ma na celu weryfikację spełniania standardów określonych w założeniach certyfikatu oraz doskonalenia warunków realizacji przez wolontariuszy swojej służby, a także zarządzania wolontariatem w organizacji. Potwierdzeniem spełnienia standardów będzie przyznanie certyfikatu MPW. Udział w certyfikacji jest obowiązkowy. Beneficjent, który posiada już certyfikat MPW zobowiązany będzie do przedłużenia jego ważności jeśli będzie on wygasał w trakcie trwania projektu.

System Obsługi Wolontariatu (SOW)

jest obowiązkowym narzędziem wykorzystywanym w pracy koordynatorów biorących udział w programie oraz przez zespół realizatora Programu KS. Pełnić będzie dwie funkcje: wspomagającą i monitorującą. Ułatwi koordynatorowi zarządzanie wolontariatem
w organizacji m.in. poprzez publikowanie ofert wolontariatu i prowadzenie tą drogą rekrutacji oraz ewidencjonowanie godzin pracy wolontariuszy. Realizatorom Programu pozwoli analizować m.in. aktywność koordynatora i wolontariuszy oraz monitorować godziny wolontariatu. Dokumentowane zakładane przez organizacje wskaźniki w zakresie współpracy z wolontariuszami będą podlegały weryfikacji przez koordynatora w SOW.