Organizacja w ramach projektu zatrudni koordynatora wolontariatu na umowę o pracę w wymiarze nie mniej niż połowy etatu i otrzyma dofinansowanie wynagrodzenia koordynatora oraz innych udokumentowanych kosztów zatrudnienia zgodnie z odpowiednimi przepisami. Maksymalna kwota dofinansowania wynagrodzenia koordynatora nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku w czwartym kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku ogłaszane przez GUS (w przypadku zatrudnienia na część etatu proporcjonalnie do wysokości etatu). Organizacja może w projekcie przewidzieć stopniowe zwiększanie wymiaru etatu. Organizacja może się ubiegać o sfinansowanie 100% wynagrodzenia koordynatora wolontariatu przez pierwsze 24 miesiące realizacji projektu i 90% przez następne 12 miesięcy. Analogicznie organizacja może ubiegać się o dofinansowanie innych kosztów zatrudnienia. Pozostałe 10% organizacja zapewnia z własnych środków.

Określenie wysokości wynagrodzenia koordynatora przez organizację powinno wynikać z:

  • prowadzonej przez organizację bieżącej polityki zatrudnienia,
  • stopnia zaangażowania wolontariuszy (liczba planowanych godzin, które przepracują wolontariusze, liczba wolontariuszy)
  • zakresu działań opisanych w projekcie.  

Jeśli koordynator wolontariatu będzie zatrudniony w wymiarze mniejszym niż pełny etat, może wykonywać inne zadania w organizacji, za które pobiera wynagrodzenie, jednak do oceny NIW należy jedynie wymiar pracy w charakterze koordynatora wolontariatu. Ocena dokonywana jest na etapie przyznania dofinansowania oraz rozliczenia lub w przypadku zmiany zasad zatrudnienia koordynatora w trakcie realizacji projektu.

Organizacja otrzymuje dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatora wolontariatu zaliczkowo na 12 miesięcy. Kolejną transzę środków organizacja otrzyma po przedstawieniu i zaakceptowaniu sprawozdania częściowego oraz spełnieniu innych wymagań określonych w Programie.

Organizacja może otrzymać środki na wynagrodzenie i koszty zatrudnienia koordynatora wolontariatu także w sytuacji, gdy koordynator jest zatrudniony w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie, ale wymaga to szczegółowego uzasadnienia takiej potrzeby we wniosku i pozytywnej oceny komisji konkursowej.